Skip to main content
search

Pembangunan Pengurus

Pentauliahan Pengurus
Pengurusan Fasiliti (FMM)

Pengenalan ObjektifSyarat PentauliahanPemohonKaedah PentauliahanKeberhasilan ProgramLain-Lain Maklumat

Program Untuk Industri

Pengenalan Objektif

Peranan kontraktor fasiliti adalah mencabar dan penting. Terdapat keperluan kontraktor fasiliti untuk terus membangun dan memperoleh kemahiran yang lebih canggih, pengetahuan yang lebih meluas dan prosedur kerja yang lebih efektif seiring dengan kemajuan teknologi, ekonomi dan sosial agar dapat bersaing di peringkat global.

Bagi tujuan menambahbaik keupayaan kontraktor fasiliti yang berdaftar dengan Lembaga, tahap kompetensi pengarah syarikat dan pegawai teknikal perlu diukur dan ditauliahkan melalui program pentauliahan Pengurus Pengurusan Fasiliti (Facility Management Manager) dan Eksekutif Pengurusan Fasiliti (Facility Management Executive) berdasarkan standard kompetensi yang dibangunkan oleh pihak Lembaga. Pihak Lembaga juga telah mensyaratkan hanya syarikat kontraktor yang mempunyai Pengarah Syarikat/Pegawai Teknikal yang telah diukur dan diakui pentauliahannya sahaja yang layak untuk dipertimbangkan untuk didaftarkan sebagai Kontraktor Fasiliti dengan pengkhususan F01 dan F02. Namun, pentauliahan ini tidak terhad kepada personel binaan yang terlibat atau bekerja dengan kontraktor, tetapi dibuka kepada mana-mana personel binaan yang layak dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak Lembaga.

Oleh itu, bagi tujuan pendaftaran dengan Lembaga, pengarah syarikat dan pegawai teknikal bagi pengkhususan kontraktor fasiliti F01 dan F02 serta mana-mana personel binaan yang terlibat secara langsung dengan kerja-kerja pengurusan fasiliti adalah dikehendaki dan digalakkan memohon mendapatkan pentauliahan dari pihak Lembaga.

Objektif pentauliahan adalah:

 • Mempertingkatkan kualiti pengurusan fasiliti pembinaan yang dilaksanakan oleh personel yang berkelayakan, bertauliah dan kompeten.
 • Memastikan Pengurus Fasiliti dan Eksekutif Fasiliti menepati kehendak National Occupational Skill Standard (NOSS) atau standard terkini yang dibangunkan oleh industri.
 • Memenuhi syarat-syarat pendaftaran kontraktor Fasiliti bagi kod bidang F01 dan F02.
 • Menyediakan platform pendaftaran dan akreditasi yang sistematik.

Syarat Pentauliahan

Syarat kelayakan permohonan dan pentauliahan bagi program eksekutif pengurusan fasiliti adalah seperti berikut:

KategoriTahap Kelayakan AkademikTahun pengalaman di dalam bidang pembinaan yang berkaitan
Kaedah I(a)Kaedah I(b)Kaedah II (RPLE)
1Professional berdaftar (cth: Ir., Ar., Sr.)235
2Sarjana dalam bidang Pengurusan Fasiliti356
3Sarjana dalam bidang berkaitan Pembinaan356
4Sarjana Muda dalam bidang Pengurusan Fasiliti5710
5Sarjana Muda dalam bidang berkaitan Pembinaan5710
6Sarjana Muda dalam bidang bukan berkaitan Pembinaan81012
7Sijil Antarabangsa dalam bidang Pengurusan Fasiliti (contoh: BIFM (UK), IFMA)368

Pemohon

Pentauliahan ini dibuka kepada semua personel binaan/individu yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam kerja-kerja pengurusan fasiliti bangunan dan infrastruktur serta memenuhi syarat-syarat kelayakan permohonan dan pentauliahan, terutamanya Pengarah Syarikat dan Pegawai Teknikal dari kontraktor-kontraktor yang melaksanakan bidang Pengurusan Fasiliti Bangunan dan Infrastruktur Am, Pengurusan Fasiliti Bangunan Penjagaan Kesihatan.

Kaedah Pentauliahan

Program pentauliahan pengurus pengurusan fasiliti (FMM) ini dilaksanakan melalui tiga (3) kaedah penilaian iaitu:

 • Kaedah I(a) – Latihan dan Penilaian,
 • Kaedah I(b) – iaitu Penilaian Sahaja, dan
 • Kaedah II (RPLE) – iaitu Pengiktirafan Melalui Tahap Pendidikan dan Pengalaman (Recognition Prior Learning and Experience, RPLE).

Kaedah dan proses penilaian adalah seperti berikut:

KaedahProses Penilaian
Kaedah I(a)
Latihan dan Penilaian
Menjalani kursus dan menduduki penilaian bertulis bagi setiap pakej pembelajaran.

LULUS: Dianugerah Sijil Kompetensi Kemahiran Pembinaan (SKKP) Tahap 5
GAGAL: Ulangi latihan bagi modul latihan yang gagal dan dinilai semula.
Kaedah I(b)
Penilaian sahaja
Menduduki penilaian bertulis

LULUS: Dianugerah Sijil Kompetensi Kemahiran Pembinaan (SKKP) Tahap 5
GAGAL: Memohon semula untuk Kaedah II pada bila-bila masa (terhad kepada 2 kali sahaja) atau mendapatkan pentauliahan dari mana-mana Kaedah.
Kaedah II (RPLE)
Pengiktirafan Tahap Pendidikan dan Pengalaman (RPLE)
Mengemukakan dokumen pengalaman kerja dan menduduki temuduga

LULUS: Dianugerah Sijil Kompetensi Kemahiran Pembinaan (SKKP) Tahap 5
GAGAL: Memohon semula untuk Kaedah III pada bila-bila masa (terhad kepada 2 kali sahaja) atau mendapatkan pentauliahan dari mana-mana Kaedah.

Peserta yang lulus melalui mana-mana kaedah akan diperakukan melalui Sijil Kompetensi Kemahiran Pembinaan (SKKP) Tahap 5 dengan tugas dan tanggungjawab Pengurus Pengurusan Fasiliti (FMM) yang ditauliah mengikut bidangnya akan dicetak di belakang sijil tersebut. Bagi tujuan pendaftaran dengan Lembaga ini, Pengurus Pengurusan Fasiliti bertauliah hendaklah mengemaskini pendaftaran dengan pihak Lembaga.

Keberhasilan Program

Keberhasilan program (PO) bagi program pentauliahan pengurus pengurusan fasiliti (FMM)

POKriteria KhususPenyata Keberhasilan Program
PO1Pengetahuan dan KompetenPengurus Pengurusan Fasiliti (FMM) yang mempunyai pengetahuan yang luas serta kompeten dalam pengurusan projek pembinaan, mencapai perancangan, penyelarasan, pengawasan, pengawalan, pengurangan dan penyerahan projek yang memenuhi syarat kos, jangka masa dan kualiti yang diharapkan dari kitaran aktiviti sepanjang hayat projek.
PO2Etika, Alam Sekitar, Keselamatan dan KesihatanPengurus Pengurusan Fasiliti (FMM) yang menjunjung dan menunjukkan kepentingan Etika Profesional, Persekitaran, Keselamatan, dan Budaya Kerja Sihat di fasiliti dan mengutamakan pendekatan mampan dalam pengurusannya.
PO3Operasi & Penyelenggaraan dan Aplikasi TeknologiPengurus Pengurusan Fasiliti (FMM) yang menilai pelbagai teknik pengurusan kemudahan Operasi dan Penyelenggaraan merentas projek yang dijalankan termasuk perancangan, pelaksanaan dan kawalan untuk menyokong penilaian pertimbangan yang besar dan munasabah. Sesuaikan Aplikasi Teknologi Mampan dalam  proses operasi dan penyelenggaraan
PO4Komunikasi dan Pasukan FMPengurus Pengurusan Fasiliti (FMM) yang cemerlang dalam komunikasi berkesan dengan majikan dan ahli pasukannya dan boleh menterjemahkan keperluan kepada Pengurusan Projek yang memuaskan dan mengetuai rundingan dengan pihak berkepentingan dan Pasukan FM pelbagai disiplin untuk mematuhi semua keperluan, keperluan teknikal dan komersial.
PO5Kualiti, Perancangan, Pemantauan dan KawalanPengurus Pengurusan Fasiliti (FMM) yang memastikan kualiti dapat disampaikan daripada perkhidmatan pasukannya melalui Perancangan, Pemantauan dan Kawalan yang cekap dengan penubuhan prosedur pengurusan dalam pengurusan risiko, penyelenggaraan proaktif dan reaktif dalam meramal dan meramal diikuti dengan mengurangkan menggunakan teknik konvensional khusus dan alat pengurusan kemudahan moden untuk jaminan kualiti yang memuaskan.
PO6Perolehan dan Pengurusan KewanganPengurus Pengurusan Fasiliti (FMM) yang menunjukkan pemahaman yang menyeluruh tentang prinsip Perolehan, Kewangan dan Pengurusan Belanjawan projek bermula dari peringkat konseptual awal melalui keperluan/takrif pelanggan untuk perolehan yang berkesan dan pada masa yang sama, boleh meramal dan meramalkan aliran tunai dan melaksanakan pembiayaan mengawal sepanjang penghantaran projek sehingga akaun penutupan.
PO7Tender, Kontrak dan Pengurusan NilaiPengurus Projek Pembinaan yang mahir dalam aktiviti tender, kontrak dan pengurusan nilai serta prosedur penyampaian pelaburan berhasil tinggi untuk majikan nya melalui analisa SWOT yang teratur dan, penyelesaian sebarang ketidak seimbangan melalui strategi yang sesuai dalam penyelesaian pertikaian selaras dengan kontrak sehingga penutup aktiviti projek.
PO8Kemahiran Peribadi dan KeusahawananPengurus Pengurusan Fasiliti (FMM) yang menerajui contoh kemahiran peribadi yang merangkumi kehendak memajukan diri dengan pembelajaran sepanjang hayat untuk meningkatkan kemahiran keusahawanan, sentiasa meneroka dan mencapai kompetensi relevan untuk kecekapan dan kecemerlangan Pengurusan Projek.
Modul (M)Nama Modul
Modul 01 (M01)Pengenalan kepada Pengurusan Fasiliti
Modul 02 (M02)Operasi dan Penyelenggaraan
Modul 03 (M03)Kepimpinan & Perancangan Strategi
Modul 04 (M04)Kewangan & Perancangan Perniagaan
Modul 05 (M05)Kawalan Pengurusan Risiko
Modul 06 (M06)Perancangan Komunikasi
Modul 07 (M07)Perancangan Sumber Manusia
Modul 08 (M08)Tadbir Urus Pengurusan Kontrak
Modul 09 (M09)Pengurusan Kawalan Kualiti
Modul 10 (M10)Perancangan Pengurusan Projek
Modul 11 (M11)Perancangan Pengurusan Teknologi

Lain-Lain Maklumat

 • Borang permohonan
  Sila muat turun di sini
 • Panduan Penyediaan Laporan Projek
  Sila muat turun di sini
 • Standard NOSS FMM
  Sila muat turun di sini

Program Untuk Industri

Program untuk Industri

Kontraktor

Personel Binaan

Bahan Binaan

Standard Industri Pembinaan CIS

Teknologi

Keselamatan & Kesihatan

Kualiti

Kemapanan Alam Sekitar

Maklumat Pembinaan

Misi Antarabangsa