Skip to main content
search

Mengenai Kami

Anti Rasuah

Anti Rasuah

Apakah ABMS

Komitmen CIDB dalam menjayakan Sistem Pengurusan Anti-Rasuah (SPAR) ISO 37001:2016 adalah untuk mencegah rasuah dan memastikan bahawa orang yang bertindak bagi pihak CIDB juga mematuhi dasar anti-rasuah yang ditetapkan oleh CIDB.

Selain itu, penglibatan pihak ketiga seperti konsultan, pembekal atau rakan kongsi secara tidak langsung akan terlibat dalam pematuhan dasar anti-rasuah yang diwujudkan dengan memberikan komitmen mereka melalui pematuhan semua peraturan yang ditetapkan oleh CIDB.

Rasuah dalam konteks Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694) membawa maksud memberi atau menawarkan, menerima atau meminta atau setuju untuk menerima atau meminta suapan secara langsung atau tidak langsung sebagai dorongan atau upah untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi.

Pihak CIDB komited untuk mempraktikkan tadbir urus terbaik melalui pengurusan risiko rasuah secara terancang demi memberikan perkhidmatan yang cekap dan berintegriti kepada pihak berkepentingan di samping memastikan kawalan serta penambahbaikan dijalankan secara strategik dan berterusan.

Faedah ABMS Kepada Industri

 • Mengambil tindakan terhadap rasuah untuk  perniagaan yang lebih beretika
 • Mengenal pasti serta mengurus rasuah dengan mewujudkan sistem pengurusan anti rasuah berasaskan risiko
 • Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan organisasi dalam menguruskan risiko yang berkaitan dengan rasuah
 • Meningkatkan kesedaran tentang kesan rasuah terhadap organisasi
 • Menonjolkan keupayaan untuk mengesan penipuan
 • Meningkatkan reputasi dan imej organisasi dengan memastikan pematuhan undang-undang
 • Menunjukkan tanda aras amalan baik dalam anti rasuah
 • Menunjukkan komitmen organisasi terhadap amalan anti rasuah.
 • Memberi keyakinan dan kepercayaan kepada bakal rakan kongsi.
Anti Rasuah

Polisi Anti-Rasuah

Polisi Anti Rasuah Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) ini diwujudkan bagi menerangkan dasar CIDB mengenai peraturan serta larangan terhadap sebarang aktiviti berbentuk rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Polisi ini juga adalah selaras dengan peruntukan di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 dan lain-lain akta serta peraturan yang berkaitan dan sedang berkuatkuasa. Melalui Polisi ini, ianya dapat membentuk satu hala tuju yang jelas di kalangan pegawai dan kakitangan CIDB untuk bersama-sama dalam usaha membanteras jenayah rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa dalam industri pembinaan.

Polisi ABMS ini juga sebagai tanda komitmen pegawai dan kakitangan CIDB dalam menambahbaik Sistem Pengurusan Anti-Rasuah (SPAR), memantapkan kecekapan tadbir urus dan sistem penyampaian perkhidmatan yang terbaik, telus dan amanah selaras dengan visi “Menjadi organisasi yang unggul dalam mencapai kecemerlangan pembinaan di Malaysia”.

Dengan diterajui oleh Jawatankuasa Tatakelola (JTK) CIDB yang berwibawa, bebas, berautoriti, SPAR dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan dan berupaya untuk menggalakkan pemberian maklumat secara telus pada tahap perlindungan maklumat yang tinggi tanpa kebimbangan yang melampau terhadap tindakan balas.

Sekiranya polisi ini diabaikan atau tidak dipatuhi dengan berkesan, tindakan menurut tatatertib CIDB atau hukuman mengikut undang-undang boleh dikenakan tanpa ragu sebagai peringatan kepada warga kerja CIDB.

Anti Rasuah

Objektif Sistem Pengurusan Anti-Rasuah (SPAR) ISO 37001:2016

Dengan pelaksanaan Sistem Pengurusan Anti-Rasuah (SPAR) ini, maka CIDB akan berusaha untuk mencapai objektif-objektif pengurusan rasuah berikut:

 • 1. Memastikan staf CIDB menghadiri kursus dan latihan berkaitan kesedaran mengenai kesalahan-kesalahan yang terdapat di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, usaha-usaha pencegahan rasuah, salahguna kuasa, dan penyelewengan;
 • 2. Membentuk staf yang berintegriti dan bebas rasuah sebagai dasar yang kukuh bagi mencapai matlamat CIDB untuk memberikan perkhidmatan yang cekap secara berterusan;
 • 3. Memastikan semua aduan berhubung kelakuan tidak wajar yang diterima diuruskan dengan cekap dan telus mengikut prosedur yang telah dibangunkan.
Anti Rasuah

Pertanyaan & Laporan

Sebarang aduan boleh dilaporkan menerusi saluran berikut:

 • Hadir sendiri untuk berjumpa atau menghubungi Pegawai Unit Integriti di Bahagian Dasar, Strategi & Tadbir Urus; atau

Mahadzir Mangsor
Pengurus
Unit Integriti
Bahagian Dasar Strategi & Tadbir Urus
Telefon/Email: 603-6206 7106 / [email protected]

Nurul Natasha Md Yazid
Penolong Pengurus
Unit Integriti
Bahagian Dasar Strategi & Tadbir Urus
Telefon/Email: +603-62067113  / [email protected]

 • Menghantar surat ke alamat (Surat layang atau surat tanpa penama adalah diterima):

CIDB Malaysia
Bahagian Dasar, Strategi & Tadbir Urus,
Tingkat 17, CIDB 520
The MET Corporate Towers
No 20 Jalan Dutamas 2
50480 Kuala Lumpur

Anti Rasuah

Pelan Antirasuah Organisasi CIDB  2021-2025 (OACP)

Anti Rasuah

Persijilan MS ISO 370001:2016

Anti Rasuah

Jadual Latihan Integriti

Program untuk Industri

Kontraktor

Personel Binaan

Bahan Binaan

Standard Industri Pembinaan CIS

Teknologi

Keselamatan & Kesihatan

Kualiti

Kemapanan Alam Sekitar

Maklumat Pembinaan

Misi Antarabangsa

ace

This will close in 20 seconds