Skip to main content
search

Personel Binaan

Pendaftaran Personel Binaan

Peruntukan Undang-UndangTafsiran Personel BinaanTerma PendaftaranSyarat PendaftaranTempoh PendaftaranPermohonan Pendaftaran Personel BinaanSijil KeselamatanYuran PendaftaranKategori Pekerjaan dan TredKemaskini MaklumatPengesahan Pendaftaran Personel BinaanPelan Perlindungan Personel Binaan BerkelompokKebenaran Khas Memasuki Tapak BinaAduan/Cadangan Penambahbaikan

Program Untuk Industri

Garis Panduan Pendaftaran Personel Binaan

Mohon Sekarang

Peruntukan Undang-Undang

Menurut Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (Akta 520) 1994:

1. Pendaftaran Personel Binaan, Seksyen 33(1):
Seseorang tidak boleh terlibat, atau diambil, atau mengaku janji untuk terlibat, atau diambil sebagai personel binaan melainkan jika dia berdaftar dengan Lembaga dan memegang suatu perakuan pendaftaran yang sah yang dikeluarkan oleh Lembaga di bawah Akta ini.

2. Pemerakuan Penyelia Tapak Binaan dan Pekerja Binaan Mahir, Seksyen 33A(1):
Tiada penyelia tapak binaan atau pekerja mahir boleh terlibat atau diambil sebagai penyelia tapak binaan atau pekerja binaan mahir melainkan jika dia diakreditasi dan diperakukan oleh Lembaga dan memegang suatu perakuan yang sah yang dikeluarkan oleh Lembaga di bawak Akta ini.

Tafsiran Personel Binaan

Menurut Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (Akta 520) 1994:

1. Seksyen 2(1):

a)  Personel Binaan berdaftar ertinya seorang personel binaan yang berdaftar atau diperakukan mengikut Akta ini.
b)  Personel binaan ertinya –

i)  Pekerja Binaan Am

ii)  Pekerja Binaan Separa Mahir

iii)  Pekerja Binaan Mahir

iv)  Penyelia Tapak Binaan

v)  Pengurus Projek Binaan; dan

vi)  Mana-mana pekerja lain dalam industri pembinaan sebagaimana yang ditentukan oleh Lembaga.

c)  Definisi

i)  Pekerja Binaan Am
Mana-mana pekerja atau golongan pekerja yang tidak mahir dan yang diambil bagi kerja manual.

ii)  Pekerja Binaan Separa Mahir
Mana-mana pekerja yang memiliki tahap kemahiran, pengetahuan, kelayakan dan pengalaman yang diterima bagi satu tred atau lebih sebagaimana yang ditentukan oleh Lembaga.

iii)  Pekerja Binaan Mahir
Mana-mana pekerja yang memiliki tahap kemahiran, pengetahuan, kelayakan dan pengalaman yang diterima bagi satu tred atau lebih sebagaimana yang ditentukan oleh Lembaga dan yang disenaraikan dalam Jadual Ketiga.

iv)  Penyelia Tapak Binaan
Mana-mana pekerja yang memiliki tahap kemahiran, pengetahuan dan pengalaman yang diterima yang ditugaskan kepada suatu tapak pembinaan atau mana-mana tempat lain yang sedemikian untuk menyelia kerja pembinaan.

vi)  Pengurus Projek Binaan
Mana-mana pekerja yang memiliki tahap kemahiran, pengetahuan dan pengalaman yang diterima sebagaimana yang ditentukan dan yang ditugaskan kepada tapak pembinaan atau mana-mana tempat lain yang sedemikian untuk mengatur, merancang, mengawal dan menyelaraskan kerja pembinaan dari awal hingga selesai.

Terma Pendaftaran

1. Perakuan pendaftaran personel binaan/ kad pendaftaran personel binaan merupakan hak milik CIDB. Perakuan/ kad ini tidak boleh dipindah milik atau dipegang atau disimpan oleh individu lain yang tidak berkenaan selain dari individu yang dinamakan pada perakuan/ kad.

2. Personel binaan bertanggungjawab untuk mematuhi syarat-syarat pendaftaran personel binaan dan Akta 520 serta undang-undang berkaitan sepanjang tempoh sah pendaftaran.

3. Personel binaan dikehendaki untuk mematuhi arahan/ pekeliling yang dikeluarkan oleh CIDB dari semasa ke semasa sama ada dalam bentuk media cetak atau media elektronik. Mana-mana arahan/ pekeliling yang diedar melalui pos, hebahan akhbar, laman web, media atau apa-apa kaedah hebahan akan disifatkan telah diterima oleh personel binaan.

4. Semua maklumat yang dikemukakan kepada CIDB adalah menjadi hak milik CIDB. CIDB mempunyai hak untuk mengguna dan menzahirkan maklumat tersebut dalam apa jua bentuk terbitan untuk kegunaan dan kepentingan industri pembinaan.

Syarat Pendaftaran

Individu wajib berdaftar sebagai personel binaan berdasarkan syarat seperti berikut:

1. Memiliki dokumen pengenalan diri seperti berikut:
a) Kad Pengenalan Malaysia.
b) Pasport dengan permit kerja yang sah dari Jabatan Imigresen Malaysia.
c) Pas IMM13P.

2. Berumur 16 tahun dan ke atas. Merujuk kepada nota di bawah

3. Mempunyai sijil keselamatan pembinaan seperti:
a) Kursus Induksi Keselamatan dan Kesihatan Pekerja di Tapak Bina (SICW);
b) eLearning Kursus Induksi Keselamatan dan Kesihatan Pekerja di Tapak Bina (eSICW);
c) eSICW CIDB Holdings (eSICW CIDBH); atau
d) Sijil/ pasport keselamatan yang diiktiraf CIDB.

4. Melaksanakan kerja-kerja pembinaan.

5. Mematuhi undang-undang dan peraturan dari CIDB.

Nota:
Personel binaan dilindungi sehingga 70 tahun di bawah Pelan Perlindungan Personel Binaan Berkelompok CIDB.

Tempoh Pendaftaran

1. Kad Pengenalan Malaysia:
a)  Tempoh pendaftaran adalah minimum, 1 tahun sehingga maksimum, 5 tahun bagi permohonan baru/pembaharuan.
b)  Tarikh tamat pendaftaran adalah berdasarkan tarikh lahir pemohon.

2. Permit Pas Lawatan Kerja Sementara (PLKS)/ Pas Penggajian (EP):
Tempoh pendaftaran adalah berdasarkan tarikh tamat permit.

3. IMM13P
Tempoh pendaftaran adalah berdasarkan tarikh tamat pas.

Permohonan Pendaftaran Personel Binaan

1. Permohonan baru/ pembaharuan pendaftaran personel binaan CIDB hanya dijalankan secara dalam talian di Sistem CIMS.

2. Pendaftaran boleh dibuat menggunakan kaedah berikut:

No. Pengenalan Diri ID Pengguna
a) Kad Pengenalan Malaysia ID Majikan atau ID Individu.
b) Pasport dengan Permit PLKS/ EP ID Majikan sahaja.
c) Pas IMM13P ID Majikan sahaja.

3. Permohonan pendaftaran personel binaan CIDB tidak perlu mengemukakan salinan kad pengenalan atau pasport di Sistem CIMS.

4. Pemohon IMM13P perlu memuat naik salinan pas dan gambar pasport.

5. Pendaftaran personel binaan boleh diperbaharui 60 hari sebelum tarikh luput.

6. Pemohon perlu melengkapkan maklumat seperti berikut di Sistem CIMS:
a) Peribadi – berdasarkan pendaftaran ID Pengguna di Sistem CIMS.
b) Majikan/ bekerja sendiri.
c) Sijil/ pasport keselamatan.
d) Akademik.
e) Kemahiran.
f) Pengesyoran kategori pekerjaan dan tred.
g) Benefisiari
h) Tempoh pendaftaran.
i) Pilihan pengeposan dan bayaran.

7. Permohonan warga tempatan perlu hadir ke CIDB Negeri/ Cawangan yang berdekatan dengan membawa kad pengenalan, sekiranya maklumat diri seperti di kad pengenalan masih gagal dijana selepas 3 hari mengemukakan permohonan pendaftaran personel binaan, Sistem CIMS.

8. Permohonan akan automatik dibatalkan selepas tempoh 30 hari sekiranya tiada pembayaran dilakukan melalui Sistem CIMS.

9. Perakuan Pendaftaran Personel Binaan dijana secara automatik di Sistem CIMS selepas bayaran berjaya dibuat. Perakuan tersebut boleh digunakan sebagai dokumen sah untuk memasuki tapak bina. Personel Binaan dilindungi di bawah Pelan Perlindungan Personel Binaan Berkelompok.

Sijil Keselamatan Pembinaan

1. Pengguna tidak perlu memuat naik sijil keselamatan pembinaan bagi Kursus SICW/ eSICW/ eSICW CIDBH. Maklumat sijil keselamatan pembinaan SICW/ eSICW/ eSICW CIDBH dipaparkan secara automatik di Sistem CIMS.

2. Selain sijil keselamatan pembinaan SICW/ eSICW/ eSICW CIDBH, pemohon boleh menggunakan sijil/ pasport keselamatan yang diiktiraf CIDB dan perlu dimuat naik di Sistem CIMS.

Yuran Pendaftaran

1. Yuran pendaftaran baru/ pembaharuan pendaftaran personel binaan adalah seperti berikut:

Tahun Kadar Bayaran (RM)
1 35.00
2 60.00
3 85.00
4 110.00
5 135.00

2. Yuran pendaftaran ini adalah sama bagi permohonan tempatan, asing dan pemegang IMM13P.

3. Bayaran hanya boleh dijelaskan secara dalam talian di Sistem CIMS melalui
a) Perbankan atas talian; atau
b) Kad kredit/ debit.

Kategori Pekerjaan dan Tred

Kategori pekerjaan personel binaan ditentukan seperti berikut:

1. Pelatih Binaan
Latihan praktikal di:
i. Pusat Pengajian
ii. Industri pembinaan

2. Pekerja Binaan Am
Tidak mempunyai sebarang sijil kemahiran/ akademik.

3. Pentadbiran
Mempunyai sijil akademik.

4. Pekerja Binaan Separa Mahir
Tred kemahiran yang tidak tersenarai di Jadual Ketiga, Akta 520.

5. Pekerja Binaan Mahir
Tred kemahiran yang tersenarai di Jadual Ketiga, Akta 520.

6. Penyelia Tapak
Sijil Kompetensi Kemahiran Pembinaan (SKKP) Construction Site Supervisor.

7. Pengurus Projek Binaan
Sijil Kompetensi Kemahiran Pembinaan (SKKP) Construction Project Manager

Nota: Kategori pekerjaan diberikan berdasarkan kelayakan akademik dan kemahiran yang tertinggi.

Kemaskini Maklumat

Kemaskini Majikan

1. Personel binaan boleh mengemaskini maklumat majikan/ bekerja sendiri di menu Sistem CIMS CIDB > Construction Personnel > Update Company.

Kemaskini Senarai Personel Binaan

1. Personel Binaan Tempatan/ IMM13P
Majikan boleh mengemaskini maklumat personel binaan tempatan/ IMM13P di menu Sistem CIMS CIDB > Construction Personnel > Personnel Card > Personnel Card Listing.

2. Personel Binaan Asing
Majikan perlu mengemukakan dokumen sokongan dari Jabatan Imigresen Malaysia bagi mengeluarkan personel binaan asing tersebut di Sistem CIMS.

Kemaskini Benefisiari

1. Benefisiari adalah pihak yang dinamakan oleh personel binaan untuk menerima manfaat Perlindungan Personel Binaan Berkelompok.

2. Personel binaan boleh mengemaskini maklumat benefisiari di menu Sistem CIMS CIDB > Construction Personel > Personnel Insurance > Update Beneficiary Detail.

Pengesahan Pendaftaran Personel Binaan

1.   CIDB mengiktiraf personel binaan melalui:

 • a) Perakuan Pendaftaran Personel Binaan.
  Dijana secara automatik selepas bayaran personel binaan dijelaskan di Sistem CIMS.  Perakuan dijana secara percuma di menu Sistem CIMS > Construction Personnel > View My Biodata > Print Perakuan.
 • b) Apps CIDB Malaysia
  Maklumat personel binaan dapat disahkan dengan memasukkan No. Kad Pengenalan/ Pasport/ IMM13P di menu Construction Personnel.  Aplikasi ini boleh dimuat turun di telefon bimbit melalui Google Play Store atau Apple App Store.
 • c) Carian Personel Binaan
  Maklumat personel binaan boleh disemak melalui No. Kad Pengenalan/ Pasport/ IMM13P di Sistem CIMS.  Medium ini memaparkan maklumat status penghantaran kad dan tempoh pendaftaran personel binaan terdahulu.
 • d) Kad Pendaftaran Personel Binaan
  i.   Kad hanya dicetak sekali sahaja bagi pendaftaran personel binaan.
  ii.  Kad tidak akan dicetak bagi permohonan pembaharuan, kecuali bagi permohonan pembaharuan dengan no. pasport baru.
  iii.  Tarikh yang tertera pada kad merujuk kepada tarikh luput mastercard, dan bukan tarikh luput pendaftaran personel binaan.
  iv.  Tarikh luput pendaftaran personel binaan boleh disemak pada perakuan pendaftaran personel binaan/ apps CIDB Malaysia/ carian personel binaan di Sistem CIMS.
  v.  Kad personel binaan dicetak dan diposkan ke alamat yang dipilih dalam tempoh 14 hari selepas bayaran dibuat di Sistem CIMS.
  vi.  Status penghantaran kad boleh disemak di Carian Personel Binaan. 

Pelan Perlindungan Personel Binaan Berkelompok

1. Pelan ini merupakan perlindungan berbentuk hibah (pemberian/ hadiah).

2. Hibah ini diberikan kepada:
a) Personel binaan yang ditimpa kemalangan; atau
b) Benefisiari yang dinamakan sekiranya berlaku kematian.

3. Perlindungan ini diberikan kepada personel binaan CIDB, berumur 16 tahun hingga 70 tahun sahaja.

4. Skop manfaat adalah seperti berikut:

No. Skop Amaun Manfaat (RM)
1. Kematian akibat kemalangan 21,000.00
2. Kematian akibat sakit 3,000.00
3. Belanja pengebumian 500.00
4. Keilatan kekal akibat kemalangan 18,000.00*
5. Keilatan kekal seluruh badan akibat sakit 3,000.00
6. Manfaat wad hospital akibat kemalangan 25/ hari**
7. Kerusi roda/ tongkat/ anggota palsu 500.00*

*Maksimum yang dibayar kepada personel binaan/benefisiari.
**Maksimum adalah 30 hari.

5. Tuntutan perlu dikemukakan tidak lewat dari 60 hari dari tarikh kejadian dengan melengkapkan maklumat di Sistem CIMS dan Borang UPPT-1/v02, serta menyerahkan borang tersebut ke Zurich Takaful Malaysia Berhad.

6. Sebarang pertanyaan boleh diajukan kepada Zurich Takaful Malaysia Berhad di:
a) E-Mel: [email protected]
b) No. Tel.: 1-300-888-622 / 03-2109 6222/ 03-2109 6213

Kebenaran Khas Memasuki Tapak Bina

1. Kebenaran Khas Memasuki Tapak Bina adalah satu perakuan yang membenarkan individu dengan pengenalan diri yang perlu berada/bekerja di tapak bina.

2. Individu dengan Perakuan Kebenaran Khas tidak dilindungi Pelan Perlindungan Personel Binaan Berkelompok CIDB.

3. Kebenaran Khas Memasuki Tapak Bina terikat dengan tempoh oleh Jabatan Imigresen Malaysia/Jabatan Pendaftaran Negara atau mana-mana tarikh yang terdahulu bergantung kepada polisi CIDB.

4. Hanya Majikan sahaja yang boleh membuat permohonan Kebenaran Khas di Sistem CIMS CIDB. Bayaran proses sebanyak RM150.00 per individu dikenakan bagi permohonan kebenaran khas. Permohonan perlu dikemukakan dalam tempoh 30 hari selepas bayaran berjaya di Sistem CIMS. Tempoh proses permohonan dalam tempoh 14 hari bekerja. Majikan perlu melengkapkan permohonan seperti berikut:

a) Jenis Pas (Nota: Sila rujuk Lampiran 1: Contoh Pas)

 • Kad Pengenalan Sementara (MyKAS)
 • Pas Lawatan Profesional (PVP)
 • Pas Pelajar
 • Pas Residen
 • Pas Lawatan Sosial dengan cop kebenaran bekerja dari Jabatan Imigresen Malaysia (JIM)
 • Pas MM2H (Malaysia MySecond Home)
 • PLS@XPATS
 • Lain-lain

b) No. kad pengenalan sementara/pasport & permit

c) Nama pemohon

d) Sijil Keselamatan:

 • Kursus Keselamatan SICW/eSICW dipaparkan secara automatik
 • Atau Memuat naik Sijil Keselamatan yang diiktiraf CIDB

e) Jawatan

f) Warganegara

g) Tarikh tamat (Nota: Sila masukkan mana-mana tarikh terdahulu di no. kad pengenalan sementara/permit atau surat tawaran bekerja dan tarikh tamat projek + waranti)

h) Projek pembinaan diisytiharkan dan dalam tempoh pembinaan & waranti (24 bulan)

i) Memuat naik dokumen berikut:
– Pengenalan diri:

 • Kad Pengenalan Sementara
 • Pasport dan permit

– Surat tawaran kerja berserta jawatan dari majikan
– Surat latihan industri dari Institut Pengajian bagi Pas Pelajar sahaja
Sijil/Pasport Keselamatan yang diiktiraf oleh CIDB

5. Individu dengan kelulusan kebenaran khas tertakluk kepada projek pembinaan seperti yang diisytiharkan pada permohonan Kebenaran khas. Walau bagaimanapun, individu tersebut bebas untuk menggunakan kebenaran khas ini ke projek pembinaan berbeza oleh majikan yang sama. Projek pembinaan tersebut hendaklah diisytiharkan di CIDB.

6. Perakuan kebenaran khas tidak boleh dipindah milik atau disimpan oleh individu atau majikan selain yang dinamakan pada perakuan tersebut. Majikan dan individu bertanggungjawab untuk mematuhi syarat-syarat perdaftaran personel binaan dan Akta 520 serta undang-undang berkaitan sepanjang tempoh perakuan.

7. Majikan dan individu boleh menyemak status kelulusan Kebenaran Khas melalui medium berikut:

Aduan/Cadangan Penambahbaikan

Sebarang aduan/ cadangan penambahbaikan pendaftaran personel binaan boleh disalurkan kepada CIDB eBantuan melalui

a) Laman sesawang Sistem e-Bantuan CIDB.

b) Talian telefon 03-5567 3300.

Program Untuk Industri

Program untuk Industri

Kontraktor

Personel Binaan

Bahan Binaan

Standard Industri Pembinaan CIS

Teknologi

Keselamatan & Kesihatan

Kualiti

Kemapanan Alam Sekitar

Maklumat Pembinaan

Misi Antarabangsa

mceia 1

This will close in 20 seconds