Skip to main content
search
Announcement

Warta Kerajaan Persekutuan: Perintah Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (Pindaan Jadual Keempat) 2021

By October 5, 2021#!31Thu, 27 Jul 2023 10:21:02 +0800+08:000231#31Thu, 27 Jul 2023 10:21:02 +0800+08:00-10Asia/Kuala_Lumpur3131Asia/Kuala_Lumpurx31 27am31am-31Thu, 27 Jul 2023 10:21:02 +0800+08:0010Asia/Kuala_Lumpur3131Asia/Kuala_Lumpurx312023Thu, 27 Jul 2023 10:21:02 +08002110217amThursday=986#!31Thu, 27 Jul 2023 10:21:02 +0800+08:00Asia/Kuala_Lumpur7#July 27th, 2023#!31Thu, 27 Jul 2023 10:21:02 +0800+08:000231#/31Thu, 27 Jul 2023 10:21:02 +0800+08:00-10Asia/Kuala_Lumpur3131Asia/Kuala_Lumpurx31#!31Thu, 27 Jul 2023 10:21:02 +0800+08:00Asia/Kuala_Lumpur7#No Comments
AKTA LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA 1994
PERINTAH LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PINDAAN JADUAL KEEMPAT) 2021

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 33C(2) Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994 [Act 520], Menteri membuat perintah yang berikut:

Nama dan permulaan kuat kuasa
  • (1) Perintah ini bolehlah dinamakan¬†Perintah Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (Pindaan Jadual Keempat) 2021.
  • (2) Perintah ini mula berkuat kuasa pada 13 September 2021.
Penggantian Jadual Keempat
  • Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994 [Act 520] dipinda dengan menggantikan Jadual Keempat dengan Jadual yang berikut:

Registration is now open

International Construction Week (ICW) 2023
Date: 15-17 November 2023
Venue: MITEC, Kuala Lumpur

This will close in 0 seconds