Skip to main content
search
Announcement

Warta Kerajaan Persekutuan: Perintah Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (Pindaan Jadual Keempat) 2021

By October 5, 2021#!31Wed, 14 Dec 2022 08:43:23 +0800+08:002331#31Wed, 14 Dec 2022 08:43:23 +0800+08:00-8Asia/Kuala_Lumpur3131Asia/Kuala_Lumpurx31 14am31am-31Wed, 14 Dec 2022 08:43:23 +0800+08:008Asia/Kuala_Lumpur3131Asia/Kuala_Lumpurx312022Wed, 14 Dec 2022 08:43:23 +08004384312amWednesday=986#!31Wed, 14 Dec 2022 08:43:23 +0800+08:00Asia/Kuala_Lumpur12#December 14th, 2022#!31Wed, 14 Dec 2022 08:43:23 +0800+08:002331#/31Wed, 14 Dec 2022 08:43:23 +0800+08:00-8Asia/Kuala_Lumpur3131Asia/Kuala_Lumpurx31#!31Wed, 14 Dec 2022 08:43:23 +0800+08:00Asia/Kuala_Lumpur12#No Comments
AKTA LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA 1994
PERINTAH LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PINDAAN JADUAL KEEMPAT) 2021

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 33C(2) Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994 [Act 520], Menteri membuat perintah yang berikut:

Nama dan permulaan kuat kuasa
  • (1) Perintah ini bolehlah dinamakan¬†Perintah Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (Pindaan Jadual Keempat) 2021.
  • (2) Perintah ini mula berkuat kuasa pada 13 September 2021.
Penggantian Jadual Keempat
  • Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994 [Act 520] dipinda dengan menggantikan Jadual Keempat dengan Jadual yang berikut: