Perasmian MyBIM 2017 – 20 Nov 2017

MyBIM 2017 Opening ceremony – 20 Nov 2017