Skip to main content
search
Announcement

Perintah Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (Pengenaan Levi) 2024

By April 5, 2024No Comments

PERINTAH LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENGENAAN LEVI) 2024

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 34(5)
Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994 [Akta 520],
Menteri membuat perintah yang berikut:

Nama dan permulaan kuat kuasa

1. (1) Perintah ini bolehlah dinamakan Perintah Lembaga Pembangunan
Industri Pembinaan Malaysia (Pengenaan Levi) 2024.

(2) Perintah ini disifatkan telah mula berkuat kuasa mulai 1 Januari 2024
dan hendaklah terus berkuat kuasa bagi tempoh hingga 31 Disember 2024.

Pengenaan levi

2. Kadar levi yang dikenakan terhadap kontraktor diubah daripada suku peratus kepada 0.125 peratus daripada jumlah kontrak.

mceia 1

This will close in 20 seconds