Perunding & Dasar

MITI

https://www.miti.gov.my/

Merancang, menggubal dan melaksanakan dasar-dasar berkaitan perdagangan dan pembangunan industri negara dan dengan itu agensi kerajaan bertindak mengikut kesesuaian dasar MITI semasa terutama melibatkan barangan import dan tidak terkecuali bahan dan produk binaan yang disenaraikan dalam Jadual Keempat Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import) 2012.

Jabatan Kastam diraja Malaysia

http://www.customs.gov.my/

Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import) 2012 - Jadual Keempat. Barang-barang yang tidak boleh diimport ke dalam Malaysia kecuali mematuhi Standard Malaysia dan / atau standard lain yang diluluskan oleh pihak berkuasa Malaysia dan mengikut cara yang diperuntukkan.

Yang import itu disertakan dengan suatu perakuan kelulusan atau surat pengecualian yang dikeluarkan oleh atau bagi pihak Ketua Eksekutif Lembaga Pembangunan Indutsri Pembinaan (CIDB).

Jabatan Standard Malaysia

http://www.jsm.gov.my/

Jabatan Standard Malaysia (STANDARD MALAYSIA) adalah standard kebangsaan dan badan akreditasi Malaysia.
Ditubuhkan pada 28 Ogos 1996, Jabatan Standard Malaysia (STANDARDS MALAYSIA) adalah sebuah agensi di bawah bidang kuasa Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI).

Sejak bertahun-tahun, STANDARDS MALAYSIA menjalankan peranan berkanun dalam standardisasi dan akreditasi dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, ditadbir oleh Standard Malaysia 1996 (Akta 549).