Pindaan Jadual Keempat

AKTA LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA 1994
LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PINDAAN JADUAL KEEMPAT) PERINTAH 2016

Dalam melaksanakan kuasa yang tertakluk di sub-seksyen 33C(2) Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan 1994(Akta 520), Menteri mengishtiharkan perintah berikut:

Sebutan serta Permulaan
  1. Perintah ini boleh di sebut sebagai Pindaan Jadual Keempat (perintah 2016) Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan.
  2. Perintah ini berkuatkuasa mulai 1 Disember 2016.
Pindaan Jadual Keempat

Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994 (Akta 520) telah di pinda dengan menggantikan Jadual Keempat.