KPI CITP untuk Keselamatan & Kesihatan

Initiatif CITP Q2a

Menyelia tahap minimum kemudahan bagi pekerja pembinaan


Key Performance Indicator (KPI)
Q2a-008

Standard Malaysia bagi Kemudahan serta Penginapan Sementara bagi Pekerja Pembinaan (Kod Amalan) diterbitkan menjelang S1 2016

Q2a-009

Akta 446 mengenai piawaian minimum penginapan dan kemudahan pekerja bagi semua sektor termasuk sektor pembinaan dibentangkan di Parlimen menjelang

Q4 2017 Q2a-010

Minimum 8 Model Penginapan Pekerja Sepusat yang dibina menjelang Q4 2018

Initiatif CITP Q2b

Meningkatkan tahap keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tapak pembinaan


Key Performance Indicator (KPI)
Q2b-012

SHO / SSS terlatih meningkat sebanyak 10% setahun dari tahun 2015 (SHO-2030, SSS-1250)

Q2b-014

50% daripada 100 kontraktor yang dilatih dalam Sistem Pengurusan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (MS1722 / OHSAS18001 / ISO OSH-MS45001) mendapat sijil pengiktirafan menjelang Q4 2020

Q2b-015

Cadangan untuk memperbaiki rangka kerja undang-undang dan pengawalseliaan yang berkaitan dengan pembinaan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (OSH) dikemukakan kepada Kerajaan menjelang Q2 2018

Q2b-016

Kos bagi Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (OSH) disediakan sebagai satu jumlah anggaran dalam semua tender kerajaan dan kontrak menjelang Q4 2018

Q2b-114

Lebih daripada 50% projek awam yang disiapkan setiap tahun mencapai skor penilaian SHASSIC minimum 3 bintang

Q2b-115

Garispanduan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (OSH) dalam Industri Pembinaan (Pengurusan) dilaksanakan menjelang tahun 2020

Q2b-116

Empat Garis Panduan Strategik mengenai Keselamatan dalam Pembinaan diterbitkan menjelang Q4 2020

Q2b-117

10 projek perintis dinilai menggunakan Teknik Amalan Budaya Keselamatan (Safety Culture Tools) mencapai skor yang boleh diterima menjelang Q4 2020

kpi