cidbcareline 01 
cidb careline clickv2 01

 • Pekeliling SCORE

  CIDB Circular Bil 1/2020

  Pelaksanaan Penilaian SCORE-CIDB Kepada Semua Kontraktor G7Selanjutnya

 • Pekeliling SCORE

  Pekeliling CIDB Bil 2/2020

  Pelaksanaan Penilaian MCORE-CIDB Kepada Semua Kontraktor G1Selanjutnya

 • Pekeliling Cover

  Pekeliling Tanggungjawab Kontraktor CIDB

  Bertujuan untuk memberi PERINGTAN kepada semua kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga untuk memberikan perhatian yang serius kepada tanggungjawab kontraktor terhadap keselamatan kerja pembinaan terutamanya yang menyentuh keselamatan orang awam. Selanjutnya

 • Tatatertib Cover

  Tindakan Tatatertib Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)

  Bertujuan untuk memaklumkan kepada semua kontraktor yang berdaftar dibawah Akta 520 serta memegang Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) bahawa Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) telah diberi kuasa dibawah Pekeliling Perbendaharaan PK4/2014 untuk mengurus bagi pihak kerajaan tindakan tatatertib terhadap kontraktor yang gagal mematuhi syarat kontrak yang ditetapkan. Selanjutnya

 • Integriti Cover

  Program Integriti

  Kursus ini bertujuan memberi kesedaran kepada kontraktor pembinaan  terhadap kepentingan dalam pengukuhan integriti di dalam perlaksanaan projek pembinaan. Selanjutnya

 • Kod Etike Cover

  Kod Etika Kontraktor

  Kod Etika Kontraktor merupakan satu set etika serta perilaku murni yang diterima sebagai amalan piawaian di kalangan kontraktor yang mampu mendorong dan
  meningkatkan tahap profesionalisma, integriti dan akauntabiliti yang tinggi.

 • Pembangunan Cover

  Pembangunan Kontraktor secara Berterusan

  Bertujuan untuk mempertingkatkan pengetahuan dan profesionalisme kontraktor melalui penyertaan mereka dalam program-program CCD. Memberi pengiktirafan kepada mereka yang telah memberi sumbangan dan berjasa kepada industri pembinaan samada diperingkat dalam mahupun luar negara. Selanjutnya

  KOD QR

  iso 01iso 02

  iso 03iso 04