cidbcareline 01 
cidb careline clickv2 01

Berkuatkuasa 1hb Jun 2015, semua pekerja yang melaksanakan kerja-kerja pembinaan adalah diwajibkan untuk berdaftar sebagai Personel Binaan sebagaimana yang diperuntukkan di dalam seksyen 33, Akta 520. Selain dari itu, mana-mana personel binaan yang melaksanakan tugas-tugas penyeliaan di tapakbina atau kerja-kerja mahir yang disenaraikan di dalam Jadual Ketiga Akta 520 wajib untuk diakredit dan diperakukan seperti yang diperuntukkan di dalam seksyen 33A, akta yang sama. Sehubungan itu, satu garis panduan telah disediakan sebagai panduan dan rujukan kepada personel binaan untuk berdaftar sebagai Personel Binaan Berdaftar mengikut Akta 520. Garis panduan ini dinamakan Garis Panduan Pendaftaran Personel Binaan. Adalah diharapkan agar semua personel binaan dapat memanafaatkan garis panduan ini bagi mematuhi kehendak akta 520.

 

 

Berikut adalah takrif yang perlu diberi perhatian serta menjadi panduan oleh pemohon pendaftaran personel binaan;


"Akreditasi" ertinya suatu tatacara yang dengannya Lembaga atau mana-mana orang yang diberi kuasa oleh Lembaga memberikan suatu pengiktirafan rasmi bahawa sesuatu badan atau seseorang adalah kompeten untuk menjalankan suatu tugasan khusus yang berhubungan dengan industri pembinaan;

"Bukan Warganegara Malaysia" ertinya individu yang tidak memegang kad pengenalan warna biru yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia.

"Industri Pembinaan" ertinya industri yang berkaitan dengan kerja pembinaan, termasuklah reka bentuk, pengilangan, teknologi, bahan dan mutu kerja binaan dan perkhidmatan bagi maksud pembinaan;

"Institusi Latihan" ertinya sesuatu institusi, tempat atau premis yang menyediakan latihan dan aktiviti berkaitan yang lain bagi personel binaan;

"Kad Personel Binaan" ertinya kad pendaftaran personel binaan yang dikeluarkan oleh lembaga mengikut peruntukan Akta 520 dan syarat-syarat perdaftaran bagi tujuan untuk menjalankan kerja pembinaan ditapak bina.

"Kerja Pembinaan" ertinya pembinaan, penyambungan, pemasangan, pembaikan, penyenggaraan, pembaharuan, pemindahan, pengubahsuaian, pengubahan, perombakan, atau perobohan–


(a) mana-mana bangunan, binaan, bangunan besar, struktur, dinding, pagar atau cerobong, sama ada dibina keseluruhannya atau sebahagiannya di atas atau di bawah paras bumi;

(b) mana-mana jalan, kerja pelabuhan, landasan kereta api, laluan kabel, terusan atau padang terbang;

(c) apa-apa kerja elektrik, mekanikal, air, gas, petrokimia atau telekomunikasi; atau

(d) mana-mana jambatan, jejambat, empangan, takungan, kerja tanah, talian paip, salur najis, akueduk, pembetung, pemacu, syaf, terowong atau kerja penebusgunaan,

dan termasuklah-

(A) apa-apa kerja yang membentuk bahagian yang penting dan integral atau adalah persediaan atau sementara bagi kerja-kerja yang diperihalkan dalam perenggan (a) hingga (e), termasuk pembersihan tapak, penyelidikan dan pembaikan tanah, pemindahan tanah, penggalian, peletakan batu asas, pemulihan dan landskap tapak; atau

(B) pemerolehan bahan binaan, kelengkapan atau pekerja, yang semestinya diperlukan bagi mana-mana kerja yang diperihalkan dalam perenggan (a) hingga (e);


"Kontraktor" ertinya seseorang yang menjalankan atau menyiapkan atau mengaku janji untuk menjalankan atau menyiapkan apa-apa kerja pembinaan;

"Kontraktor Berdaftar" ertinya seseorang kontraktor yang berdaftar mengikut Akta ini;

"Latihan" termasuklah menyediakan atau menjalani proses tertentu untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan seseorang berhubungan dengan industri pembinaan;

"Lembaga" ertinya Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia yang ditubuhkan di bawah seksyen 3;

"Majikan" ertinya orang yang dengannya seseorang personel binaan telah dibuat kontrak perkhidmatan atau perantisan dalam kerja pembinaan. Majikan termasuklah :-

i) pengurus, ejen atau orang yang bertanggungjawab bagi pembayaran gaji atau upah kepada seseorang pekerja

ii) mana-mana kumpulan orang sama ada atau tidak berkanun atau diperbadankan

iii) mana-mana kerajaan, jabatan kerjaan, badan-badan berkanun, pihak-pihak berkuasa tempatan atau badan2 lain sebagaimana yang ditentukan oleh lembaga


"Pekerja Binaan Am" ertinya mana-mana pekerja atau golongan pekerja yang tidak mahir dan yang diambil bagi kerja manual;

"Pekerja Binaan Mahir" ertinya mana-mana pekerja yang memiliki tahap kemahiran, pengetahuan, kelayakan dan pengalaman yang diterima bagi satu tred atau lebih sebagaimana yang ditentukan oleh Lembaga dan yang disenaraikan dalam Jadual Ketiga;

"Pekerja Binaan Separa Mahir" ertinya mana-mana pekerja yang memiliki tahap kemahiran, pengetahuan, kelayakan dan pengalaman yang diterima bagi satu tred atau lebih sebagaimana yang ditentukan oleh Lembaga;

Nota: Pekerja Binaan Mahir dan Pekerja Binaan Separa Mahir adalah personel binaan yang telah melalui proses penilaian kemahiran serta diakui sebagai mahir dalam tred/bidang dan peringkat kemahiran yang dinilai.

"Pelatih" ertinya seseorang yang menjalani atau mengikuti latihan yang berkaitan dengan kerja-kerja pembinaan dalam tempoh yang ditentukan oleh institusi latihan.

"Pemerakuan" ertinya suatu tatacara yang dengannya Lembaga atau mana-mana orang yang diberi kuasa oleh Lembaga memberikan jaminan bertulis bahawa sesuatu proses, amalan atau perkhidmatan mematuhi kehendak yang tertentu;

"Pengurus Projek Binaan" ertinya mana-mana pekerja yang memiliki tahap kemahiran, pengetahuan dan pengalaman yang diterima sebagaimana yang ditentukan dan yang ditugaskan kepada tapak pembinaan atau mana-mana tempat lain yang sedemikian untuk mengatur, merancang, mengawal dan menyelaraskan kerja pembinaan dari awal hingga selesai;

"Penyelia Tapak Binaan" ertinya mana-mana pekerja yang memiliki tahap kemahiran, pengetahuan dan pengalaman yang diterima yang ditugaskan kepada suatu tapak pembinaan atau mana-mana tempat lain yang sedemikian untuk menyelia kerja pembinaan;

"Personel Binaan" ertinya-


(a) pekerja binaan am;

(b) pekerja binaan separa mahir;

(c) pekerja binaan mahir;

(d) penyelia tapak binaan;

(e) pengurus projek binaan; dan

(f) mana-mana pekerja lain dalam industri pembinaan sebagaimana yang ditentukan oleh Lembaga


"Personel Binaan Berdaftar" ertinya seseorang personel binaan yang berdaftar atau diperakukan mengikut Akta ini;

"Personel Binaan Asing" ertinya seseorang dari kalangan bukan warganegara Malaysia yang memegang permit kerja yang masih sah serta digajikan untuk melaksanakan kerja-kerja pembinaan

"Personel Binaan Tempatan" ertinya dari kalangan warganegara Malaysia yang digajikan untuk melaksanakan kerja-kerja pembinaan.

"Permit Kerja" ertinya suatu kebenaran untuk bekerja di Malaysia yang dikeluarkan oleh Jabatan Imigresen Malaysia mengikut syarat-syarat yang ditetapkan.

"Tapak Bina" ertinya premis atau kawasan atau lokasi yang ditentukan oleh lembaga dimana kerja-kerja pembinaan dijalankan.

"Tred" ertinya suatu bidang kemahiran yang dikaitkan dengan pekerja binaan mahir seperti yang disenaraikan dalam jadual ketiga (akta 520).

"Warganegara Malaysia" ertinya individu yang memegang kad pengenalan warna biru atau pemegang kad pengenalan tentera/polis yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia.

 

Mana-mana orang yang diambil bekerja dalam industri pembinaan serta melaksanakan kerja-kerja pembinaan layak dipertimbangkan untuk berdaftar sebagai personel binaan.

Pendaftaran personel binaan dipertimbangkan berdasarkan kepada asas-asas seperti berikut:

 

 1. Pendaftaran Personel Binaan tertakluk kepada kehendak & ketetapan Akta 520
 2. Menyokong dan mematuhi undang-undang bertulis yang lain
 3. Pendaftaran personel binaan untuk memasuki dan melaksanakan kerja-kerja pembinaan di tapakbina
 4. Terlibat dengan kemajuan kerja-kerja pembinaan secara fizikal

a)Kad Personel Binaan adalah hak milik lembaga dan tidak boleh dipindah milik atau dipegang atau disimpan oleh individu lain yang tidak berkenaan selain yang dinamakan dalam kad.

 

b)Pemegang Kad Personel Binaan bertanggungjawab untuk mematuhi syarat-syarat perdaftaran personel binaan dan Akta 520 serta undang-undang bertulis yang lain sepanjang tempoh sah pendaftaran.

 

c)Semua personel binaan dikehendaki untuk mematuhi arahan/pekeliling yang dikeluarkan oleh CIDB dari masa ke semasa samada dalam bentuk media cetak atau media elektronik. Mana-mana arahan/pekeliling yang diedar melalui pos, hebahan akhbar, laman web, media atau apa-apa kaedah hebahan akan disifatkan telah diterima oleh personel binaan.

 

d)Semua maklumat/dokumen yang dikemukakan kepada CIDB adalah menjadi hak milik CIDB. CIDB mempunyai hak untuk mengguna dan menzahirkan maklumat-maklumat tersebut dalam apa jua bentuk terbitan untuk kegunaan dan kepentingan industri pembinaan.

 

e)Personel binaan yang berdaftar di bawah seksyen 33 Akta 520 akan dikeluarkan Kad Personel Binaan mengikut tempoh sah seperti yang tercatat pada Kad Personel Binaan.

 

f)Personel binaan hendaklah memperbaharui Kad Personel Binaan sebelum tarikh luput. Permohonan pembaharuan boleh dibuat dalam tempoh 60 hari dari tarikh luput.

 

g)Personel binaan yang tidak memperbaharui pendaftaran personel binaan dalam tempoh 3 tahun dari tarikh luput terakhir, akan menyebabkan personel binaan tersebut hilang kelayakan sebagai personel binaan berdaftar. Pendaftaran semula boleh dilakukan setelah pemohon memenuhi syarat-syarat pendaftaran baru Personel Binaan.

a)Semua permohonan Pendaftaran Personel Binaan hendaklah dibuat mengikut cara dan kaedah yang ditetapkan oleh CIDB.

 

b)Permohonan pendaftaran untuk personel binaan tempatan boleh dibuat oleh pemohon sendiri atau wakil yang dilantik tertakluk kepada syarat kelayakan serta dokumen-dokumen yang ditetapkan

 

c)Permohonan pendaftaran untuk personel binaan asing hendaklah dibuat oleh majikan atau wakil yang dilantik tertakluk kepada syarat kelayakan serta dokumen-dokumen yang ditetapkan.

 

d)Permohonan yang dibuat melalui wakil syarikat hendaklah menggunakan borang Perakuan Perwakilan yang disediakan oleh CIDB (Lampiran 1).

 

e)Yuran pendaftaran akan dikenakan bagi permohonan yang diluluskan. Yuran pendaftaran hendaklah dijelaskan dalam tempoh 30 hari dari tarikh permohonan diluluskan. Jadual Kadar yuran pendaftaran adalah seperti Lampiran 2.

 

f)Pendaftaran Personel Binaan mula berkuatkuasa dari tarikh resit bayaran/invois dikeluarkan oleh CIDB.

a. Kad Personel Binaan dikeluarkan berdasarkan kepada Akta 520 serta undang-undang bertulis lain yang berkaitan industri pembinaan dan perburuhan.


b. Personel binaan akan didaftarkan oleh CIDB mengikut kategori seperti berikut:


 1. Pekerja Binaan Am
 2. Pekerja Binaan Separa Mahir
 3. Pekerja Binaan Mahir
 4. Penyelia Tapak Binaan
 5. Pengurus Projek Binaan
 6. Pentadbiran
 7. Pelatih Binaan

c.Penetapan tred kemahiran dan kategori personel binaan akan ditentukan seperti berikut:


 1. Penetapan kategori dibuat berdasarkan kepada skop pekerjaan, kelayakan akademik serta kemahiran personel binaan.
 2. Kategori personel binaan akan dibezakan mengikut kod warna yang ditetapkan.
 3. Kategori Pekerja Binaan Mahir dan Pekerja Binaan Separa Mahir akan ditentukan melalui sijil-sijil kemahiran seperti yang diterangkan di dalam Jadual 1: Penetapan Kategori/Tred.
 4. Sekiranya personel binaan tersebut memiliki kelayakkan tred kemahiran dibawah kategori yang berbeza, penetapan kategori akan didaftarkan mengikut kategori tertinggi.

d.Kod pengenalan tred/bidang kemahiran akan dipaparkan di dalam Kad Personel Binaan kecuali bagi kategori Pekerja Binaan Am dan Pelatih Binaan sahaja.


e.Kad Personel Binaan mempunyai tempoh sahlaku ditetapkan dan hendaklah diperbaharui sebelum tamat tempoh yang dinyatakan.

Mana-mana orang yang memenuhi syarat-syarat berikut layak untuk berdaftar sebagai personel binaan.


 1. Had umur pendaftaran personel binaan adalah 18 tahun dan ke atas dan Pelatih Binaan adalah 16 tahun dan ke atas.
 2. Bekerja dalam industri pembinaan serta melaksanakan kerja-kerja pembinaan.
 3. Hadir Kursus Induksi Keselamatan untuk personel binaan atau lain-lain kursus seumpamanya yang diiktiraf oleh CIDB. Rujuk Lampiran 3.
 4. Mematuhi undang-undang bertulis yang lain yang dikuatkuasakan oleh pihak berkuasa berkaitan. Rujuk Lampiran 4 Ketetapan Jabatan Imigresen.

Pemohon boleh memohon untuk didaftar dan diakredit sebagai Penyelia Tapak Binaan atau Pekerja Binaan Mahir sebagaimana yang ditetapkan di bawah seksyen 33A, Akta 520 sekiranya memenuhi syarat-syarat berikut:


 1. Memegang Kad Personel Binaan yang masih sah.
 2. Memiliki Sijil Kemahiran atau lain-lain sijil seumpamanya yang diperakukan oleh CIDB bagi tujuan akreditasi pekerja binaan mahir dan/atau penyelia tapak binaan
 3. Tred/kemahiran untuk akreditasi bagi Pekerja Binaan Mahir adalah seperti di dalam Jadual Ketiga,Akta 520
 4. Bidang pengkhususan untuk akreditasi bagi Penyelia Tapak Binaan adalah seperti di Lampiran 5.

Salinan sijil-sijil kemahiran berkaitan hendaklah dikemukakan bersama-sama sijil asal di mana-mana pejabat CIDB Negeri semasa membuat permohonan akreditasi Penyelia Tapakbina/Pekerja Binaan Mahir.

Setiap permohonan hendaklah dikemukakan bersama-sama bayaran yang telah ditetapkan dalam Lampiran 2.


Pemohon dikehendaki memuatnaik dokumen asal secara online semasa membuat permohonan berikut:

 

    8.1 Permohonan Pendaftaran Personel Binaan Baru (Tempatan)

    8.2 Permohonan Pendaftaran Personel Binaan Baru (Asing)

    8.3 Permohonan Pembaharuan

    8.4 Permohonan Gantian Kad
       a. Perubahan Kriteria Pendaftaran
       b. Kad Hilang

 

8.1 Permohonan Pendaftaran Personel Binaan Baru (Tempatan)

Syarat ini adalah terpakai untuk warganegara Malaysia dan pemegang kad pengenalan biru atau kad pengenalan tentera /polis

a.Salinan kad pengenalan,

b.Gambar bersaiz passport

c.Pengesahan kehadiran/Sijil Kursus Induksi Keselamatan yang diiktiraf oleh CIDB, Lampiran 3

d.Akuan berkanun dan pengesahan pemohon terlibat dengan kerja-kerja pembinaan atau Lampiran 6

e.Surat pengesahan majikan, pengetua institusi latihan kemahiran, IPT

f.Syarat-syarat tambahan bagi tujuan akreditasi dan penetapan kategori :

 1. Sijil akademik dari IPTA/IPTS atau setaraf dan diiktiraf oleh CIDB
 2. Sijil pentauliahan dari agensi pentauliahan atau pihak berkuasa berkaitan yang diiktiraf oleh CIDB
 3. Sijil kemahiran dari Pusat Latihan Kemahiran yang diiktiraf oleh CIDB
 4. Bukti pengalaman dalam kerja-kerja pembinaan yang diperakukan oleh CIDB

8.2 Permohonan Pendaftaran Personel Binaan Baru (Asing)

Syarat ini adalah terpakai untuk bukan warganegara Malaysia termasuklah pemegang Kad Pengenalan Sementara (MyKAS) dari Jabatan Pendaftaran Negara atau Pas Lanjutan Kerja Sementara (PLKS), Pas Penggajian atau Pas Ikhtisas dari Jabatan Imigresen Malaysia.

a.Kad Pengenalan Sementara (MyKAS) atau Pasport

b.Permit kerja atau Pas Penggajian atau Pas Ikhtisas atau apa-apa kebenaran bekerja dari Jabatan Imigresen Malaysia

c.Gambar bersaiz passport

d.Bukti Pengesahan kehadiran/Sijil Kursus Induksi Keselamatan yang diiktiraf oleh CIDB,Lampiran 3

e.Bukti Pengesahan majikan terlibat dalam industi pembinaan dan menjalankan kerja pembinaan

 1. Perakuan Pendaftaran Kontraktor (sekiranya majikan adalah kontraktor) dan
 2. Salinan SSM (majikan bukan kontraktor contoh pemilik projek/pemaju)
 3. Bukti pengesahan menjalankan kerja pembinaan (contoh Surat Tawaran Kerja (LA) semasa (sekiranya majikan bukan kontraktor)
 4. Bukti pengesahan menjalankan latihan industri (contoh surat pengesahan dari pengetua institusi latihan kemahiran, IPT)

f.Syarat-syarat tambahan bagi tujuan akreditasi dan penetapan kategori :

 1. Sijil Akademik dari IPTA/IPTS atau setaraf dan diiktiraf oleh CIDB
 2. Sijil Pentauliahan dari agensi pentauliahan atau pihak berkuasa berkaitan yang diiktiraf oleh CIDB
 3. Sijil Kemahiran dari Pusat latihan Kemahiran yang diiktiraf oleh CIDB
 4. Bukti Pengalaman dalam kerja-kerja pembinaan yang diperakukan oleh CIDB

8.3 Permohonan Pembaharuan

a.Kad Personel Binaan,

b.Dokumen tambahan untuk personel binaan asing seperti berikut:

 1. pasport,
 2. permit kerja atau pas penggajian yang masih sah dari Jabatan Imigresen Malaysia
 3. permit kerja atau pas penggajian terdahulu dari Jabatan Imigresen Malaysia

Walau bagaimanapun, sekiranya pembaharuan tersebut melibatkan Perubahan Kriteria Pendaftaran, pemohon dikehendaki membawa dokumen asal dan salinan ke mana-mana Pejabat CIDB Negeri untuk pengesahan.

Syarat-syarat tambahan bagi tujuan akreditasi dan penetapan kategori :

 1. Sijil Akademik dari IPTA/IPTS atau setaraf dan diiktiraf oleh CIDB
 2. Sijil Pentauliahan dari agensi pentauliahan atau pihak berkuasa berkaitan yang diiktiraf oleh CIDB
 3. Sijil Kemahiran dari Pusat latihan Kemahiran yang diiktiraf oleh CIDB
 4. Bukti Pengalaman dalam kerja-kerja pembinaan yang diperakukan oleh CIDB

8.4 Permohonan Gantian Kad

 

8.4.1 Perubahan Kriteria Pendaftaran

Perubahan butir-butir yang tidak melibatkan perubahan maklumat pada kad hanya perlu dikemaskini melalui sistem sahaja.

Walau bagaimanapun, sekiranya perubahan butir-butir melibatkan cetakan kad baru, dokumen-dokumen berikut hendaklah dikemukakan:

a.Kad Personel Binaan,

b.Sijil-sijil berkaitan sekiranya ada (akreditasi dan penetapan kategori)

 1. Sijil Akademik dari IPTA/IPTS atau setaraf dan diiktiraf oleh CIDB
 2. Sijil Pentauliahan dari agensi pentauliahan atau pihak berkuasa berkaitan yang diiktiraf oleh CIDB
 3. Sijil Kemahiran dari Pusat latihan Kemahiran yang diiktiraf oleh CIDB
 4. Bukti Pengalaman dalam kerja-kerja pembinaan yang diperakukan oleh CIDB

8.4.2 Kad Hilang

Pemohon hendaklah mengisi Borang Permohonan Gantian Kad Personel Binaan bersama-sama dokumen berikut:

 1. Laporan Polis
 2. Kad Pengenalan (Personel Binaan Tempatan) atau
 3. Pasport (Personel Binaan Asing), dan
 4. Permit kerja/Pas Penggajian dari Jabatan Imigresen Malaysia

Bayaran proses hendaklah dijelaskan semasa permohonan dibuat. Bayaran ini tidak akan dikembalikan.
Bayaran yuran pendaftaran hendaklah dijelaskan apabila permohonan pendaftaran diluluskan. Jadual bayaran adalah seperti Lampiran 2.

Tempoh sah laku pendaftaran personel binaan adalah seperti berikut:

Pemohon dikehendaki mengemukakan permohonan pembaharuan dalam tempoh yang telah ditetapkan. Walau bagaimanapun, permohonan pendaftaran personel binaan asing hanya akan dipertimbangkan setelah permit kerja daripada Jabatan Imigresen Malaysia diluluskan.

Setiap Personel Binaan akan didaftarkan mengikut kategori sebagaimana yang ditakrifkan di dalam Personel Binaan, seksyen 2. Akta 520.  Dokumen-dokumen yang perlu dikemukakan bagi penetapan  kategori adalah seperti berikut:

 1. Sijil kelayakan akademik dari IPTA/IPTS atau setaraf dan diiktiraf oleh CIDB;
 2. Sijil Pentauliahan dari agensi pentauliahan atau pihak berkuasa berkaitan yang diiktiraf oleh CIDB
 3. Sijil Kemahiran dari Pusat latihan Kemahiran yang diiktiraf oleh CIDB
 4. Bukti pengalaman dalam kerja-kerja pembinaan yang diperakukan oleh CIDB
 5. Penetapan kategori untuk Pegawai Dagang adalah berdasarkan kepada Jawatan yang dinyatakan di dalam permit kerja yang diluluskan oleh JIM
Bil Kategori Syarat Pendaftaran
a. Pekerja binaan am

i. Mematuhi syarat-syarat pendaftaran personel binaan dan
ii. Menjalankan kerja-kerja pembinaan dan
iii. Masih belum diakredit kemahiran

b. Pekerja  binaan separa mahir

i. Mematuhi syarat-syarat pendaftaran personel binaan
ii. Memiliki Sijil Kecekapan Kemahiran (SKK) atau sijil kecekapan yang diiktiraf oleh CIDB
iii. Tred kemahiran yang tidak disenarai di dalam jadual ketiga Akta 520

c. Pekerja binaan mahir

i. Mematuhi syarat-syarat pendaftaran personel binaan
ii. Memiliki Sijil Kecekapan Kemahiran (SKK) atau sijil kecekapan yang diiktiraf oleh CIDB
iii. Tred kemahiran yang disenarai di dalam jadual ketiga Akta 520 Lampiran 7

d. Penyelia tapak binaan

i. Mematuhi syarat-syarat pendaftaran personel binaan
ii. Memiliki Sijil Kecekapan Kemahiran (SKK) Penyelia Tapak Binaan oleh CIDB atau Agensi lain yang diiktiraf oleh CIDB

e. Pengurus projek binaan

i. Mematuhi syarat-syarat pendaftaran personel binaan dan
ii. Memiliki diploma / Ijazah atau yang setaraf dalam bidang berkaitan pembinaan atau
iii. Sijil Pentauliahan Pengurusan Projek yang diiktiraf oleh CIDB atau
iv. Bukti pengalaman dalam kerja-kerja pembinaan yang diperakukan oleh CIDB (pemilik syarikat)

f. i. Pentadbiran

i. Mematuhi syarat-syarat pendaftaran personel binaan dan
ii. Menjalankan kerja pentadbiran di tapak binaan

ii.Pelatih Binaan

i. Mematuhi syarat-syarat pendaftaran personel binaan dan
ii. Pelatih dari Institusi Pengajian Tinggi atau Pusat Latihan Kemahiran yang diiktiraf oleh CIDB dan
iii. Terlibat dengan latihan di tapak bina
iv. Permohonan hendaklah disokong oleh Institusi Pengajian Tinggi atau Pusat Latihan Kemahiran

 

Lampiran 1 : Perakuan Perwakilan Papar
Lampiran 2 : Jadual Kadar Fi Proses dan Yuran Pendaftaran Papar
Lampiran 3 : Senarai Kursus Induksi Keselamatan yang Diiktiraf oleh CIDB Bagi Pendaftaran Personel Binaan Papar
Lampiran 4 : Ketetapan Jabatan Imigresen Malaysia Papar
Lampiran 5 : Senarai Penyelia Tapak Binaan Papar
Lampiran 6 : Surat Akuan Berkanun Papar
Lampiran 7: Jadual ketiga Papar
Lampiran 8:Ciri-ciri Kad Pintar CIDB Papar

KOD QR

iso 01iso 02

iso 03iso 04