cidbcareline 01 
cidb careline clickv2 01
 • Menurut Seksyen 34 (1) Akta 520 Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) :


  “Tiap-tiap kontraktor hendaklah mengisytiharkan dan mengemukakan kepada Lembaga, mengikut cara yang ditetapkan oleh Lembaga, apa-apa kontrak yang telah diawardkan kepadanya mengenai apa-apa kerja pembinaan”


  Bermula 4 Julai 2017, semua pengisytiharan kerja pembinaan mestilah dibuat secara atas talian (online) melalui link berikut http://cims.cidb.gov.my


  Kontraktor perlu memuat naik (upload) Surat Anugerah (Letter of Award) bagi projek yang berkaitan. 


  Sekiranya projek layak dilevi, Borang Pemberitahuan Pengenaan Levi (Borang CIDB L2) akan dijana oleh sistem secara atas talian (online) dan pihak kontraktor perlu menjelaskan bayaran levi dalam tempoh liabiliti yang dinyatakan. 


  Kegagalan mengisytihar kerja pembinaan dan gagal membayar levi di dalam tempoh masa yang ditetapkan oleh Lembaga merupakan satu kesalahan di bawah Akta 520. 

 • Kewajipan Untuk Mengisytiharkan Kerja Pembinaan

  Setiap kontraktor, dikehendaki mengisytiharkan dan mengemukakan kepada CIDB, mengikut cara yang ditetapkan oleh CIDB, apa-apa kontrak kerja pembinaan yang telah diawardkan kepadanya.

   

  Kontraktor

  Kontraktor merupakan seseorang yang menjalankan atau menyiapkan atau mengaku janji untuk menjalankan atau menyiapkan apa-apa kerja pembinaan.  Mana-mana orang yang telah di awardkan atau telah menyempurnakan apa-apa kontrak bagi kerja pembinaan, atau telah mengaku janji untuk menjalankan, menguruskan atau menyiapkan apa-apa kerja pembinaan, atau telah menjalankan, menguruskan atau menyiapkan apa-apa kerja pembinaan adalah disifatkan sebagai seorang kontraktor melainkan jika dibuktikan sebaliknya.

   

  Kerja Pembinaan

  Kerja pembinaan merujuk kepada pembinaan, penyambungan, pemasangan, pembaikan, penyenggaraan, pembaharuan, pemindahan, pengubahsuaian, pengubahan, perombakan atau perobohan:

   

  1. mana-mana bangunan binaan, bangunan besar, struktur, dinding, pagar atau cerobong. sama ada dibina keseluruhannya atau sebahagiannya di atas atau di bawah paras bumi;
  2. mana-mana jalan, kerja pelabuhan, landasan kereta api, laluan kabel, terusan atau padang terbang;
  3. mana-mana saliran, tali air atau kerja pengawalan sungai;
  4. apa-apa kerja elektrik, mekanikal, air, gas, petrokimia atau telekomunikasi; atau
  5. mana-mana jambatan, jejambat, empangan, takungan, kerja tanah, talian paip, salur najis, akueduk, pembentung, pemacu, syaf, terowong atau kerja penebusgunaan, dan termasuklah:-

  • apa-apa kerja yang membentuk bahagian yang penting dan integral atau adalah persediaan atau sementara bagi kerja- kerja yang diperihalkan dalam perenggan (I) hingga (V), termasuklah pembersihan tapak, penyelidikan dan pembaikan tanah, pemindahan tanah,penggalian, peletakan batu asas, pemulihan dan landskap tapak; atau
  • pemerolehan bahan binaan, kelengkapan atau pekerja yang semestinya bagi mana-mana kerja yang diperihalkan dalam perenggan (I) hingga (V).

  Jumlah Kontrak

  Jumlah kontrak berhubung dengan sesuatu projek pembinaan ialah jumlah nilai semua kerja, bekalan dan perkhidmatan untuk membuat dan menjadikan kerja pembinaan dalam projek pembinaan itu berfungsi sepenuhnya meliputi item-item berikut :


  1. Kos pemerolehan bahan, kelengkapan, pekerja; 
  2. Kos peralatan, mesin dan perabot yang dipasang yang dibeli di dalam negara atau di luar negara;
  3. Kos pengurusan projek;
  4. Kos pembiayaan projek (Financial Costs); 
  5. Wang Kos Prima; 
  6. Wang Peruntukan Sementara; 
  7. Pengurusan Fasiliti (Facility Management);
  8. Yuran Ikhtisas (Professional Fees); 
  9. Kos apa-apa kerja yang membentuk bahagian yang penting atau adalah persediaan atau sementara bagi kontrak kerja yang dilaksanakan; dan
  10. GST sebanyak 6%.

   

  Jumlah kontrak ditentukan melalui mana-mana dokumen berikut:


  1. Surat penerimaan atau surat award daripada klien; atau
  2. Dokumen kontrak yang ditandatangani; atau
  3. Insuran Contractor's All Risk (CAR); atau
  4. Butir-butirdan maklumat berkenaan dengan balasan berhubung dengan penyempurnaan apa-apakontrak ke atasapa-apakerja pembinaan yang terkandung dalam apa-apadokumen berkaitan.

  Tempoh Masa

  Kontraktor dikehendaki mengisytiharkan dan memaklumkan kepada CIDB apa-apa kerja pembinaan dalam tempoh 14 hari  selepas diawardkan kontrak kerja pembinaan atau sebelum projek yang dilaksanakan atau mana-mana yang terdahulu.

  Kaedah Untuk Mengisytiharkan Kerja Pembinaan

  Kontraktor dikehendaki mengisi Borang Pemberitahuan Kerja Pembinaan, iaitu Borang CIDB L1/96 (Pindaan 1/ 2003)   dan mengemukakan bersama dokumen sokongan, iaitu:


  1. Surat Penerimaan/ Surat Award (Letter of Award); atau
  2. Kontrak yang ditandatangai kedua-dua pihak; atau
  3. Apa-apa dokumen yang berkaitan dengan penerimaan atau penyempurnaan kontrak atas kerja pembinaan

   

  Terdapat dua cara bagi mengisytiharkan dan memaklumkan kontrak kerja pembinaan kepada CIDB, iaitu secara:


  1.  Manual

  Kontraktor boleh mengisi Borang CIDB L1/96 (Pindaan 1/ 2003) secara bertulis dan mengemukakan bersama dokumen sokongan kepada pejabat CIDB Negeri/ Cawangan mengikut negeri lokasi projek.

   

  2.  Sistem Dalam Talian

  Kontraktor juga boleh mengisytiharkan projek pembinaan menggunakan sistem secara dalam talian (on-line system)  melalui capaian di sini.  Selepas mengisi maklumat tersebut, kontraktor diminta mengemukakan dokumen sokongan   bersama Surat Iringan Dokumen Sokongan dalam tempoh 7 hari bekerja  dengan menggunakan salah satu daripada kaedah di bawah:

   

  Faks

  Sila faks dokumen tersebut kepada kepada CIDB Negeri/ Cawangan lokasi projek pembinaan. 

   

  E-Mel

  Kontraktor boleh menghantar salinan skan dokumen tersebut ke e-mel CIDB Negeri/ Cawangan lokasi projek pembinaan.

   

  Pos/ Serahan Tangan

  Borang CIDB L1/96 (Pindaan 1/ 2003) yang telah diisi perlu dicetak dan dikemukakan kepada pejabat CIDB Negeri/ Cawangan yang berkenaan.

   

  *Nota:  Surat Iringan Dokumen Sokongan dipaparkan pada menu Senarai Projek atau pada halaman terakhir selepas penghantaran maklumat kerja pembinaan melalui Sistem Dalam Talian.  Surat Iringan Dokumen Sokongan ini meletakkan secara automatikalamat pejabat, no. telefon, no. faks dan e-mel CIDB Negeri/ Cawangan yang bertanggungjawab.

 • Kadar Levi

  Levi sebanyak 0.125% dikenakan keatas jumlah kontrak kerja pembinaan yang melebihi lima ratus ribu ringgit.  Jumlah kontrak ini termasuklah amaun GST sebanyak 6%.

   

  Semakan Bayaran

  Kontraktor boleh menyemak amaun yang perlu dibayar melalui Borang Pemberitahuan Pengenaan Levi, iaitu Borang CIDB L2/96.   Kontraktor juga boleh mencetak Borang CIDB L2/96, menyemak status bayaran levi dan senarai kerja pembinaan yang telah dimaklumkan kepada CIDB melalui sistem dalam talian,  melalui capaian di sini.

   

  Tempoh Bayaran

  Bayaran levi hendaklah dijelaskan dalam tempoh 30 hari dari tarikh Borang CIDB L2/96 dikeluarkan.

   

  Cara Bayaran

  Kontraktor dikehendaki mengisi Borang Pembayaran Levi* dan membayar amaun levi yang dikenakan di mana-mana kaunter kewangan pejabat CIDB Negeri/ Cawangan menggunakan:


  1. Wang Pos (Postal Order);
  2. Cek Jurubank (Banker’s Cheque);atau
  3. Draf Bank (Bank Draf)**.

   

  Nota: 

  * Borang Pembayaran Levi dilampirkan bersama Borang CIDB L2/96,dan boleh dicetak secara dalam talian semasa menyemak status levi

  ** Bayaran bagi perkara (2), (3) dan (4) hendaklah diletakkan atas nama Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia atau CIDB Malaysia.

   

  Pengecualian Levi*

  Pengecualian levi hanya diberikan kepada projek perumahan seperti di bawah;


  1. Projek Perumahan Kos Rendah, Kos Sederhana Rendah dan Kos Sederhana dengan harga jualan tidak melebihi RM100,000.00 seunit.
  2. Projek Perumahan yang menggunakan lebih 50% komponen Sistem Binaan Berindustri (IBS).

  *Nota: Pengecualian levi adalah tertakluk kepada peraturan dan syarat yang ditetapkan.  Sila hubungi Unit Levi di CIDB Negeri/ Cawangan yang berkenaan untuk maklumat lanjut.

   

  proses pengisytiharan dan pembayaran levi kerja pembinaan

 • Gagal Mengisytiharkan Kontrak Kerja Pembinaan

  Kontraktor berdepan dengan denda tidak melebihi lima puluh ribu ringgit sekiranya tidak mengisytiharkan dan mengemukakan kontrak kerja pembinaan yang telah di award kan atau tidak menzahirkan sepenuhnya semua fakta dan hal keadaan liabiliti untuk membayar levi itu kepada CIDB.

   

  Notis Tuntutan

  Notis Tuntutan (Notice of Demand) akan dikeluarkan kepada kontraktor yang gagal membayar levi dalam tempoh liabiliti (30 hari) dari tarikh pengeluaran Borang CIDB L2/96.  Segala urusan pendaftaran akan disekat apabila Notis Tuntutan dikeluarkan.  Di samping bayaran levi, kontraktor turut dikenakan bayaran guaman sebanyak seratus lima puluh ringgit.  Kontraktor perlu menjelaskan bayaran ini dalam tempoh 21 hari dari tarikh Notis Tuntutan dikeluarkan untuk mengelakkan tindakan tatatertib dan tindakan mahkamah.

   

  Tindakan Tatatertib

  Kontraktor juga boleh dikenakan tindakan tatatertib ke atas pendaftaran sekiranya masih gagal membayar levi, iaitu:


  1. Pendaftaran Kontraktor Digantung
  2. Pendaftaran Kontraktor Ditarik Balik
  3. Pendaftaran Kontraktor Dibatalkan

   

  Tindakan Mahkamah

  Kontraktor berdepan dengan tindakan mahkamah, iaitu dikenakan denda tidak melebihi lima puluh ribu ringgit atau empat kali ganda nilai amaun levi yang perlu dibayar atau mana-mana hukuman yang lebih tinggi sekiranya tidak membayar apa-apa levi dalam tempoh yang ditetapkan oleh CIDB.

KOD QR

iso 01iso 02

iso 03iso 04