cidb careline v1 01 
cidb careline clickv2 01

Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan ditubuhkan menerusi Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan 1994 (Akta 520) untuk membangun, mengawalselia, menguat kuasa dan melaksanakan lain-lain tugas berkaitan dengan industri pembinaan. Pada tahun 2012, Akta ini telah dipinda untuk memantapkan lagi peranan CIDB dalam penguatkuasaan peraturan-peraturan yang dapat menjamin kualiti dan pembinaan yang selamat di samping meningkatkan amalan terbaik dalam industri pembinaan. 

CIDBFungsi 01

iso 01iso 02

iso 03iso 04