cidbcareline 01 
cidb careline clickv2 01

Maklumat berkaitan industri pembinaan disediakan menerusi terbitan bahan penerbitan relevan.

Maklum balas mengenai khidmat nasihat yang disediakan kepada agensi kerajaan dan organisasi swasta tidak terhad kepada analisa generik mahupun spesifik, tetapi termasuk penilaian impak perubahan alam sekitar semasa kepada sektor pembinaan.

Maklumat yang disalurkan boleh diguna untuk pelbagai tujuan termasuk penjelasan polisi, penerbitan rancangan strategik syarikat, risikan pasaran dan penyediaan dokumen saintifik boleh pensyarah dan pelajar institusi pengajian tinggi.

KOD QR

iso 01iso 02

iso 03iso 04