cidb careline v1 01 
cidb careline clickv2 01

AKTA LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA 1994

PERINTAH LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PINDAAN JADUAL KETIGA) 2017


Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 33A(3) Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994 [Akta 520], Menteri membuat perintah yang berikut:


Nama dan permulaan kuat kuasa

  1. (1) Perintah ini bolehlah dinamakan Perintah Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (Pindaan Jadual Ketiga) 2017.

    (2) Perintah ini mula berkuat kuasa pada 10 Februari 2017.

    Pindaan Jadual Ketiga


  2. Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994 [Akta 520] dipinda.

Amendment of Third Schedule 1
Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (Amendment of Third Schedule) Order 2017

KOD QR

iso 01iso 02

iso 03iso 04